Latest News & Updates

S.N. Title Date
1. BE/BArch. Entrance Result Notice 2076 || 2019-08-21

S.N. Title Date
1. BE Admission Booklet 2076 || 2019-08-21

S.N. Title Date
1. क्याम्पसमा समानूपातिक समावेशी विपन्न आरक्षणसिटमा अध्ययन गर्न पेशगर्ने फाराम || 2019-08-21

S.N. Title Date
1. B.E / BARCH भर्ना सम्बन्धी सूचना 2076 || 2019-08-21

S.N. Title Date
1. स्नातक (बी.र्इ । बी.आर्क.) तहको थापाथली क्याम्पस भर्ना सम्बन्धी जानकारी तथा निर्देशिका - २०७६ ।। 2019-08-22

S.N. Title Date
1. B.E. / B.Arch स्नातकतहको आवेदकहरू नामावली प्रकाशन गरीएको-२०७६ । 2019-08-27

S.N. Title Date
1. वी.आर्क स्नातक तहमा (Aptitute Test) दिने आवेदकहरुको संशोधित नामावली प्रकाशित गरिएको बारे २०७६। 2019-08-27

S.N. Title Date
1. वी.ई । वी.आर्क स्नातक तहमा आवेदकहरुको अन्तिम संशोधित नामावली प्रकाशित गरिएको बारे २०७६। 2019-08-27

S.N. Title Date
1. B.Arch. Aptitude Test को नतिजा प्रकाशन गरिएको २०७६ । 2019-08-29

S.N. Title Date
1. संशोधित प्रथम भर्ना सुची प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-08-31

S.N. Title Date
1. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) “दोश्रो भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-09-06

S.N. Title Date
1. दावि विरोध पछिको दोश्रो भर्ना सुचि प्रकाशित गारेको बारे । 2019-09-07

S.N. Title Date
1. स्नातक तह ( वी.ई | वी.आर्क ) तेश्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-09-10

S.N. Title Date
1. तेश्रो भर्ना संसोधन सुचि सम्वन्धी सुचना 2019-09-11

S.N. Title Date
1. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन (पहिलो) सम्बन्धी सूचना 2019-09-13

S.N. Title Date
1. B.E. / B.Arch स्नातकतहको पुनः आवेदन (पहिलो) गर्ने आवदेकहरुको नामावली प्रकाशन बारे । 2019-09-16

S.N. Title Date
1. पुनः आवेदन (पहिलो) B.Arch. Aptitude Test को नतिजा प्रकाशन गरिएको । 2019-09-17

S.N. Title Date
1. वी.ई.| वी.आर्क स्नातक तहको पूनः आवेदन (पहिलो) आवेदकहरुको योग्यता क्रम (Merit List) सूचि प्रकाशित गरेको वारे । 2019-09-17

S.N. Title Date
1. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) का लागि “चौ‌थो भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-09-18

S.N. Title Date
1. संसोधीत चौंथो भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना 2019-09-19

S.N. Title Date
1. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) “पाँचौ भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-09-22

S.N. Title Date
1. संसोधीत पाँचौ भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना । 2019-09-23

S.N. Title Date
1. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) “छैठौँ भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-09-24

S.N. Title Date
1. संसोधीत छैठौँ भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना । 2019-09-25

S.N. Title Date
1. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनः आवेदन (दोस्रोे) सम्बन्धी सूचना । 2019-09-26

S.N. Title Date
1. महान चाड विजया दशमी, शुभ–दिपावली, नेपाल संवत–११४० एवं छठ पर्व को शुभकामना ।। 2019-09-27

S.N. Title Date
1. B.E./B.Arch. स्नातक तह (पूनःआवेदन दोस्रो) आवेदकहरुको नामावली प्रकाशन गरीएको वारे ।। 2019-10-16

S.N. Title Date
1. वी.आर्क पूनःआवेदन (दोस्रो)आवेदकहरुको Aptitude test को नतिजा प्रकाशन गरिएको । 2019-10-17

S.N. Title Date
1. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई / वी.आर्क ) का लागि “सातौँ भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-10-17

S.N. Title Date
1. दावि विरोध पछिको सातौँ भर्ना सुचि प्रकाशित गारेको बारे । 2019-10-18

S.N. Title Date
1. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) “आठौँ भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-10-19

S.N. Title Date
1. दावि विरोध पछिको आठौं भर्ना सुचि प्रकाशित गारेको बारे । 2019-10-20

S.N. Title Date
1. बि.ई । बि.आर्क तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना । 2019-10-21