Latest News & Updates...

S.N. Title Date
1. B.E. /B.Arch भर्ना सम्बन्धी सूचना २०७७ । 2021-02-18

S.N. Title Date
1. वी.ई./ वी.आर्क स्नातक तहको आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरेको वारे २०७७ । 2021-02-24

S.N. Title Date
1. वी.ई./वी.आर्क स्नातक तहको आवेदकहरुको प्रथमिकता थपघट र संशोधन पछिको योग्यताक्रम अनूसारको नामावली र वी.आर्क झुकाव परीक्षा (Aptitude Test) दिने आवेदकहरुको लागि सूचना २०७७ । 2021-02-24

S.N. Title Date
1. B.Arch. Aptitute Test को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे २०७७ । 2021-02-28

S.N. Title Date
1. वी.इ । वी.आर्क प्रथम भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको बारे २०७७ । 2021-03-01

S.N. Title Date
1. स्नातक तह (वी.ई./वी.आर्क.) दोश्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको बारे २०७७। 2021-03-07

S.N. Title Date
1. संसोधीत दाेश्राे भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-03-09

S.N. Title Date
1. स्नातक तह (वी.ई.÷वी.आर्क.) तेश्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको बारे 2077। 2021-03-12

S.N. Title Date
1. संसोधीत तेश्रो भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-03-15

S.N. Title Date
1. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन(पहिलो) सम्बन्धी सूचना २०७७ । 2021-03-18

S.N. Title Date
1. वी.ई.। वी.आर्क. स्नातक तहको पुनःआवेदक (पहिलो) आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरेको वारे २०७७ । 2021-03-23

S.N. Title Date
1. वी.ई. । वी.आर्क. स्नातक तहको पुनःआवेदन (पहिलो) आवेदकहरुको प्रथमिकता थपघट र संशोधन पछिको योग्यताक्रम अनूसारको नामावली तथा झुकाव परीक्षा दिने आवेदकहरुको लागि सूचना २०७७ । 2021-03-24

S.N. Title Date
1. B.Arch. Aptitude test को नतिजा र योग्यता क्रम सूचि प्रकाशन गरिएको २०७७ । 2021-03-25

S.N. Title Date
1. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस, थापाथली स्नातक तह (वी.ई./ वी.आर्क.) चौथौं भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको बारे २०७७ । 2021-03-26

S.N. Title Date
1. संसोधीत चौथों सुचि सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-03-30

S.N. Title Date
1. संसोधीत पाँचौ भर्ना सुची सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-04-02

S.N. Title Date
1. इ.अ.सं., थापाथाली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई. । वी.आर्क. छैठौँ भर्ना सूची सम्वन्धी सुचना २०७७। 2021-04-04

S.N. Title Date
1. संसोधीत छैठौँ सुचि सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-04-05

S.N. Title Date
1. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई. । वी.आर्क. अध्ययनको लागि पुनःआवेदन (दोस्रो) सम्बन्धी सूचना २०७७ । 2021-04-06

S.N. Title Date
1. वी.ई. । वी.आर्क स्नातक तहको पुनःआवेदन (दोस्रो) आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरेको वारे २०७७ । 2021-04-08

S.N. Title Date
1. वी.ई./वी.आर्क स्नातक तहको पूनःआवेदन (दोस्रो) आवेदकहरुको प्रथमिकता थपघट र संशोधन पछिको योग्यताक्रम अनुसारको नामावली प्रकाशित गरेको वारे २०७७। 2021-04-09

S.N. Title Date
1. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई. । वी.आर्क. “सातौँ भर्ना सूची’’ प्रकाशित गरिएको बारे २०७७ । 2021-04-12

S.N. Title Date
1. संसोधीत सातौ‍ं भार्ना सूची सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-04-13

S.N. Title Date
1. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस वि.ई./ वि.आर्क. तहमा शैक्षिक शत्र २०७७।०७८ का लागि लिइएको भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2021-04-15

S.N. Title Date
1. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनःआवेदन (तेस्रो) सम्बन्धी सूचना । 2021-05-06

S.N. Title Date
1. वी.ई./वी.आर्क. स्नातक तहको पूनःअवेदन (तेस्रो) आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरेको वारे । 2021-05-09

S.N. Title Date
1. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई. । वी.आर्क. “आठौँ भर्ना सूची’’ प्रकाशित गरिएको बारे । 2021-05-10

S.N. Title Date
1. संसोधीत आठौं भर्ना सूची सम्वन्धी सुचना । 2021-05-10

S.N. Title Date
1. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई. । वी.आर्क. “नवौं भर्ना सूची’’ प्रकाशित गरिएको बारे । 2021-05-11

S.N. Title Date
1. संसोधीत नवौं भर्ना सूची सम्वन्धी सुचना । 2021-05-12

S.N. Title Date
1. वि.ई./ वि.आर्क. तहमा शैक्षिक शत्र २०७७।०७८ का लागि लिइएको भर्ना कार्यक्रम पुरा भई सकेको व्यहोरा सम्वन्धी सुचना । 2021-05-13

S.N. Title Date
1. शैक्षिक सत्र २०७७ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुले त्रि.वि. रजिष्ट्रेशन दर्ता फाराम भर्ने सूचना । 2021-07-26

Admission

S.N. Title Date
1. BE_BArch First_RE-Applicant's List | 2022-04-06