Latest News & Updates

S.N. Title Date
1. MSc Entrance Result 2075 2019-03-10

S.N. Title Date
1. M.Sc. भर्ना सम्वन्धि सुचना - २०७५ || 2019-03-11

S.N. Title Date
1. (M.Sc.) तहमा (Online Applicant List) आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको वारे २०७५ ।। 2019-03-18

S.N. Title Date
1. (M.Sc.) तहको आवेदकहरुको प्राथमिकता थपघट र संशोधन पछिका अन्तिम नामावलि तथा सो अनुसारको प्रथम भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे २०७५। 2019-03-21

S.N. Title Date
1. स्नातकोत्तर (M.Sc.)तहको आवेदसहरूको दावी विरोध पछिको प्रथम भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे २०७५ । 2019-03-22

S.N. Title Date
1. स्नातकोत्तर (M.Sc.)तहको दोस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे २०७५।।। 2019-03-26

S.N. Title Date
1. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आवेदकहरुको दावी विरोध पछिको दोस्रो भर्ना सूची प्रकशित गरिएको वारे २०७५।। 2019-03-27

S.N. Title Date
1. स्नातकोत्तर ( M.Sc.) तहको तेस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे ।। 2019-03-31

S.N. Title Date
1. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आवेदकहरूको दावी विरोध पछिको तेस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे २०७५ ।। 2019-04-01

S.N. Title Date
1. M.Sc. प्रथम पुनः आवेदन भर्ना सम्वन्धि सुचना ।। 2019-04-04

S.N. Title Date
1. (M.Sc.) तह प्रथम पुनः (Online Applicant List) आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको वारे २०७५ ।। 2019-04-07

S.N. Title Date
1. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको आबेदकहरुको प्राथमिकता थपघट र संशोधन पछिका अन्तिम नामावली तथा सो अनुसारको चौथो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे २०७५। 2019-04-08

S.N. Title Date
1. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको प्रथम पुनः आवेदकहरुको दावी विरोध पछिको चौथो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे ।। 2019-04-09

S.N. Title Date
1. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको प्रथम पुन: आवेदकहरुको चौथो सुचिमा भर्ना भएको र अर्को सूचना प्रकाशन गर्ने बारे | 2019-04-10