Latest News & Updates

S.N. Title Date
1. बिदा गरिएको संम्वन्धि सूचना 2076/09/02 ! 2019-12-18
2. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस वि.ई | वि.आर्क तहमा शैक्षिक शत्र २०७६।०७७ का लागि लिइएको भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2019-12-02
3. संसोधीत अन्तिम तथा वैकल्पिक भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना । 2019-12-01
4. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन (अन्तिम) वाट प्राप्त आवेदनका आधारमा Merit List साथै अन्तिम तथा वैकल्पिक भर्ना सुचि प्रकाशित गरिएको वारे । 2019-11-29
5. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन (अन्तिम) सम्बन्धी सूचना || 2019-11-28
6. संसोधीत बाह्रौं भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना । 2019-11-27
7. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई | वी.आर्क ) “ बाह्रौं भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-11-26
8. संसोधीत एघारौं भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना ।। 2019-11-25
9. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) “एघारौं भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-11-24
10. बि.ई । बि.आर्क तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना 2076। 2019-11-14
11. नव–आगन्तुक विद्यार्थीहरुको Orientation Program बारे सुचना 2076 || 2019-11-14
12. संसोधीत दशौं भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना २०७६। 2019-11-13
13. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई | वी.आर्क ) पुनः आवेदन (तेस्रो) का लागि तोकीएको समयमा प्राप्त आवेदकहरुको Merit list साथै “दशौं भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-11-12
14. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन (तेस्रोे) सम्बन्धी सूचना 2076 || 2019-11-10
15. संसोधीत नवौं भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना 2076। 2019-11-08
16. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) का लागि “नवौं भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-11-07
17. वि.ई । वि.आर्क को नवौं भर्ना सम्बन्धि सुचना २०७६ । 2019-11-06
18. बि.ई । बि.आर्क तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना । 2019-10-21
19. आंशिक शिक्षक आबश्यकता सम्बन्धि सूचना | 2019-10-21
20. दावि विरोध पछिको आठौं भर्ना सुचि प्रकाशित गारेको बारे । 2019-10-20
21. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) “आठौँ भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-10-19
22. दावि विरोध पछिको सातौँ भर्ना सुचि प्रकाशित गारेको बारे । 2019-10-18
23. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई / वी.आर्क ) का लागि “सातौँ भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-10-17
24. वी.आर्क पूनःआवेदन (दोस्रो)आवेदकहरुको Aptitude test को नतिजा प्रकाशन गरिएको । 2019-10-17
25. B.E./B.Arch. स्नातक तह (पूनःआवेदन दोस्रो) आवेदकहरुको नामावली प्रकाशन गरीएको वारे ।। 2019-10-16
26. महान चाड विजया दशमी, शुभ–दिपावली, नेपाल संवत–११४० एवं छठ पर्व को शुभकामना ।। 2019-09-27
27. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनः आवेदन (दोस्रोे) सम्बन्धी सूचना । 2019-09-26
28. संसोधीत छैठौँ भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना । 2019-09-25
29. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) “छैठौँ भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-09-24
30. संसोधीत पाँचौ भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना । 2019-09-23
31. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) “पाँचौ भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-09-22
32. संसोधीत चौंथो भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना 2019-09-19
33. इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पस स्नातक तह ( वी.ई । वी.आर्क ) का लागि “चौ‌थो भर्ना सूची“ प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-09-18
34. वी.ई.| वी.आर्क स्नातक तहको पूनः आवेदन (पहिलो) आवेदकहरुको योग्यता क्रम (Merit List) सूचि प्रकाशित गरेको वारे । 2019-09-17
35. पुनः आवेदन (पहिलो) B.Arch. Aptitude Test को नतिजा प्रकाशन गरिएको । 2019-09-17
36. B.E. / B.Arch स्नातकतहको पुनः आवेदन (पहिलो) गर्ने आवदेकहरुको नामावली प्रकाशन बारे । 2019-09-16
37. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन (पहिलो) सम्बन्धी सूचना 2019-09-13
38. तेश्रो भर्ना संसोधन सुचि सम्वन्धी सुचना 2019-09-11
39. स्नातक तह ( वी.ई | वी.आर्क ) तेश्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको बारे । 2019-09-10
40. दावि विरोध पछिको दोश्रो भर्ना सुचि प्रकाशित गारेको बारे । 2019-09-07