Latest News & Updates

S.N. Title Date
1. वि.ई./ वि.आर्क. तहमा शैक्षिक शत्र २०७७।०७८ का लागि लिइएको भर्ना कार्यक्रम पुरा भई सकेको व्यहोरा सम्वन्धी सुचना । 2021-05-13
2. संसोधीत नवौं भर्ना सूची सम्वन्धी सुचना । 2021-05-12
3. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई. । वी.आर्क. “नवौं भर्ना सूची’’ प्रकाशित गरिएको बारे । 2021-05-11
4. संसोधीत आठौं भर्ना सूची सम्वन्धी सुचना । 2021-05-10
5. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई. । वी.आर्क. “आठौँ भर्ना सूची’’ प्रकाशित गरिएको बारे । 2021-05-10
6. वी.ई./वी.आर्क. स्नातक तहको पूनःअवेदन (तेस्रो) आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरेको वारे । 2021-05-09
7. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनःआवेदन (तेस्रो) सम्बन्धी सूचना । 2021-05-06
8. कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।। 2021-04-26
9. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस वि.ई./ वि.आर्क. तहमा शैक्षिक शत्र २०७७।०७८ का लागि लिइएको भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2021-04-15
10. संसोधीत सातौ‍ं भार्ना सूची सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-04-13
11. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई. । वी.आर्क. “सातौँ भर्ना सूची’’ प्रकाशित गरिएको बारे २०७७ । 2021-04-12
12. वी.ई./वी.आर्क स्नातक तहको पूनःआवेदन (दोस्रो) आवेदकहरुको प्रथमिकता थपघट र संशोधन पछिको योग्यताक्रम अनुसारको नामावली प्रकाशित गरेको वारे २०७७। 2021-04-09
13. वी.ई. । वी.आर्क स्नातक तहको पुनःआवेदन (दोस्रो) आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरेको वारे २०७७ । 2021-04-08
14. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई. । वी.आर्क. अध्ययनको लागि पुनःआवेदन (दोस्रो) सम्बन्धी सूचना २०७७ । 2021-04-06
15. संसोधीत छैठौँ सुचि सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-04-05
16. इ.अ.सं., थापाथाली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई. । वी.आर्क. छैठौँ भर्ना सूची सम्वन्धी सुचना २०७७। 2021-04-04
17. संसोधीत पाँचौ भर्ना सुची सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-04-02
18. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई. । वी.आर्क. “पाँचौ भर्ना सूची’’ प्रकाशित गरिएको बारे २०७७ । 2021-04-01
19. संसोधीत चौथों सुचि सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-03-30
20. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस, थापाथली स्नातक तह (वी.ई./ वी.आर्क.) चौथौं भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको बारे २०७७ । 2021-03-26
21. B.Arch. Aptitude test को नतिजा र योग्यता क्रम सूचि प्रकाशन गरिएको २०७७ । 2021-03-25
22. वी.ई. । वी.आर्क. स्नातक तहको पुनःआवेदन (पहिलो) आवेदकहरुको प्रथमिकता थपघट र संशोधन पछिको योग्यताक्रम अनूसारको नामावली तथा झुकाव परीक्षा दिने आवेदकहरुको लागि सूचना २०७७ । 2021-03-24
23. वी.ई.। वी.आर्क. स्नातक तहको पुनःआवेदक (पहिलो) आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरेको वारे २०७७ । 2021-03-23
24. इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पस स्नातकतहमा वी.ई । वी.आर्क अध्ययनको लागि पुनआवेदन(पहिलो) सम्बन्धी सूचना २०७७ । 2021-03-18
25. संसोधीत तेश्रो भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-03-15
26. स्नातक तह (वी.ई.÷वी.आर्क.) तेश्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको बारे 2077। 2021-03-12
27. संसोधीत दाेश्राे भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-03-09
28. स्नातक तह (वी.ई./वी.आर्क.) दोश्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको बारे २०७७। 2021-03-07
29. संसोधीत प्रथम भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-03-01
30. वी.इ । वी.आर्क प्रथम भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको बारे २०७७ । 2021-03-01
31. B.Arch. Aptitute Test को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे २०७७ । 2021-02-28
32. वी.ई./वी.आर्क स्नातक तहको आवेदकहरुको प्रथमिकता थपघट र संशोधन पछिको योग्यताक्रम अनूसारको नामावली र वी.आर्क झुकाव परीक्षा (Aptitude Test) दिने आवेदकहरुको लागि सूचना २०७७ । 2021-02-24
33. वी.ई./ वी.आर्क स्नातक तहको आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरेको वारे २०७७ । 2021-02-24
34. B.E. /B.Arch भर्ना सम्बन्धी सूचना २०७७ । 2021-02-18
35. सेमेष्टर शुल्क सम्बन्धि सुचना ।। 2020-12-13
36. बडा दशै पर्ब-२०७७ को शुभकामना ।। 2020-10-16