Latest News & Updates

S.N. Title Date
1. स्नातक तह (वी.ई./वी.आर्क.) दोश्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको बारे २०७७। 2021-03-07
2. संसोधीत प्रथम भर्ना सुचि सम्वन्धी सुचना २०७७ । 2021-03-01
3. वी.इ । वी.आर्क प्रथम भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको बारे २०७७ । 2021-03-01
4. B.Arch. Aptitute Test को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे २०७७ । 2021-02-28
5. वी.ई./वी.आर्क स्नातक तहको आवेदकहरुको प्रथमिकता थपघट र संशोधन पछिको योग्यताक्रम अनूसारको नामावली र वी.आर्क झुकाव परीक्षा (Aptitude Test) दिने आवेदकहरुको लागि सूचना २०७७ । 2021-02-24
6. वी.ई./ वी.आर्क स्नातक तहको आवेदकहरुको नामावली प्रकाशित गरेको वारे २०७७ । 2021-02-24
7. B.E. /B.Arch भर्ना सम्बन्धी सूचना २०७७ । 2021-02-18
8. सेमेष्टर शुल्क सम्बन्धि सुचना ।। 2020-12-13
9. बडा दशै पर्ब-२०७७ को शुभकामना ।। 2020-10-16